Rättsligt

Ansvarig för denna webbplats är smart Europe GmbH, en 100% enhet av smart Automobile Co., Ltd., som är etablerad av och mellan Geely Automobile Group Co., Ltd. och Mercedes-Benz AG.
Operatören av denna webbplats https://media.smart.com/eu är smart Europe GmbH, Esslinger Str. 6, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland.
smart Europe GmbH är inte operatör av webbplatsen www.smart.com.

Utgivaren av denna webbapplikation är smart Europe GmbH. Följande leverantörsidentifiering listar namn, adress och kontakt, de personer som är behöriga att representera företaget och all annan lagligt nödvändig information.

Leverantörsidentifiering enligt 5 TMG

Ansvarig för innehållet

smart Europe GmbH
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland
 

Representerad av

Dirk Adelmann (VD), Martin G (CFO)
Information i enlighet med avsnitt 18.2 MStV. Björn Schick (adress som ovan)


Kontakt

E-post eu.communications@smart.com


Registrering av handelsregister

Inträde i handelsregistret vid Stuttgart County Court nr., HRB 774212


Moms-ID

MOMSSKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER enligt 27 en tysk Mervärdesskattelag: DE 331535780


Hänvisning till EU: s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Du hittar vår e-postadress i den juridiska noten ovan.


Dataskyddsombud krävs enligt lag

Katja Green
Dekra Assurance Services GmbH
Handwerkstra 15, 70565 Stuttgart
E-post: eu.dataprotection@smart.com

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning enligt Avsnitt 7 (1) i den tyska Telemedialagen (TMG). Enligt 8-10 TMG är vi dock inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från tidpunkten för kunskap om en konkret överträdelse. Om vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid länkningstillfället. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på brott mot lagen. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Alla rättigheter förbehållna. Alla texter, bilder, grafik, ljud -, video-och animationsfiler samt deras arrangemang är föremål för upphovsrätt och andra lagar för skydd av immateriella rättigheter. De får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution, inte heller får de ändras eller användas på andra webbplatser. Vissa Internetsidor innehåller också material som är föremål för upphovsrätten för dem som har gjort det tillgängligt.

Reproduktion, redigering, distribution och någon form av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten kräver ett skriftligt samtycke. Nedladdningar och kopior är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk med ett uttryckligt förhandsgodkännande.

I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören respekteras upphovsrätten till tredje part. I synnerhet identifieras tredjepartsinnehåll som sådant. Skulle du ändå bli medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi dig att meddela oss detta. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser kommer vi att reagera snart som möjligt.

Produktinformation och specifikationer

När det gäller individuellt produktinnehåll kan förändringar i prestanda eller utrustningsfunktioner ha inträffat när som helst efter den redaktionella tidsfristen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i design eller form, avvikelser i färg och förändringar i leveransomfång eller prestanda under leveransperioden, förutsatt att ändringarna eller avvikelserna är rimliga för kunden, med hänsyn till våra intressen. Illustrationerna kan också innehålla tillbehör, specialutrustning eller andra föremål som inte ingår i standardomfånget för leverans eller prestanda.

Varumärken och etiketter

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns på Internetsidorna lagligt skyddade varumärken som tillhör smart Europe GmbH eller dess partners; detta gäller särskilt modellnamn och alla logotyper och emblem för företaget.

Utfästelser eller garantier

Informationen och detaljerna i våra webbapplikationer representerar inte någon garanti eller garanti, vare sig uttrycklig eller implicit. I synnerhet utgör de inte ett underförstått löfte eller garanti avseende kvalitet, säljbarhet, lämplighet för vissa ändamål eller bristande intrång i lagar och patent.

Vi vill påpeka att vi inte har något inflytande på utformningen och informationsgivningen av tredje part till vilka länkar tillhandahålls. Vi kan därför inte heller garantera aktualitet, noggrannhet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls där. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa webbplatser. Denna förklaring gäller alla länkar till externa webbplatser som finns på våra internetsidor och deras innehåll.

Meddelande i enlighet med lagen om Konsumenttvistlösning (vsbg)om 36 Konsumenttvistlösning

Vi utesluter deltagande i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljedomsnämnd för konsumenter i den mening som avses i den tyska Konsumenttvistlösningslagen (VSBG) och kommer inte att delta i något skiljeförfarande, som vi inte heller är skyldiga till.

Prioritetsordning

Användarvillkor för ett digitalt erbjudande har företräde framför detta juridiska meddelande.

Status: Augusti 2021